25 January 2014

Theater 1:1


Theater 1:1 'Marchienne au Pont'


 Theater 1:1 'Waterschei'


Eng:
The work Theater 1:1 Waterschei is a reprise of Theatre 1:1 Marchienne au Pont. This work was made this summer as part of the project Hotel Charleroi and is a continuation of other projects Stijn Van Dorpe recently realized, such as A Small History of Modernity (Nijmegen, 2013). All these works take as their central focus the creative work of others. It is not the artist’s aim to focus on creativity as such, but rather to question its significance in our socio-economic, neoliberal reality.
For the Theater 1:1 Waterschei project, Stijn Van Dorpe asked several artists from Waterschei to provide work for an exhibition he organized in the framework of his FLACC residence. He photographed each work and made nuberous photocopies of his record. He organized several workshops with local children in collaboration with a socio-cultural organization for neighbourhood youths and the local primary school and asked the children to be creative with one or more photocopies of a specific work of art. They were meant to create a new image by cutting, ripping, gluing and manipulating the photocopies. These new images were exhibited along with the original artworks in the casino of Waterschei, which is also where FLACC is located. 
The works form two separate groups in the exhibition. The works of the local artists are presented on one wall, the works of the children on another. This arrangement brings together two generations and creates a juxtaposition of the works of the older generation and the creative reworkings and reinterpretations of the youths.
This logic of innovation is deeply ingrained in our cultural, social and educational thinking. Children must acquire information and skills which are then translated and processed into something new. It is this logic which is repeated here as a theatre of everyday life. Artists create work which they want to show, and children are supposed to renew that which already exists. This mental exercise contains both elements of destruction and of deference.
By working with children and local artists who are often not taken seriously in the 'real' contemporary art world, Stijn Van Dorpe breaks away from the elitist idea of ​​contemporary art, as well as the contemporary art world which FLACC, in fact, forms part of. A certain discrepancy exists between his intentions and the intentions of the participating artists and children. The artists want to show their work, and the children, obviously, are part of an educational system. It is not unfair to say that these people are being used to realise his installation. In this way, the work falls between two worlds. 
The whole project, and all of its components, can therefore be seen as documents with an educational and questioning character. They are situated in an intermediate zone between the elitist contemporary art world and its prevailing cultural and educational background.
schema netwerkNed:
Het werk Theater 1:1 Waterschei is een herneming van Theater 1:1 Marchienne au Pont. Dat werk ontstond deze zomer als onderdeel van het project Hotel Charleroi en vloeit voort uit andere projecten die Stijn Van Dorpe recentelijk realiseerde, zoals A Small History of Modernity (Nijmegen 2013). Al deze werken geven een centrale rol aan de creatieve arbeid van anderen. Het is voor de kunstenaar niet zozeer de bedoeling te focussen op deze creativiteit op zich, maar veeleer om vragen te stellen bij de betekenis ervan in onze sociaal economische, neoliberale realiteit?
Voor het project Theater 1:1 Waterschei vroeg Stijn Van Dorpe aan de kunstenaars uit Waterschei een werk te leveren voor een expositie die hij organiseerde in het kader van zijn FLACC residentie. Hij nam ook een foto van het werk en maakte er een stapel fotokopieën van. Hij organiseerde enkele workshops met kinderen uit de buurt in samenwerking met een socio-culturele organisatie voor buurtjongeren en de plaatselijke basisschool en vroeg de kinderen om met één of meerdere fotokopieën van een specifiek kunstwerk aan de slag te gaan. De bedoeling was de fotokopieën te versnijden, scheuren, lijmen en te manipuleren om op die manier een nieuw beeld te creëren. Deze nieuwe beelden werden samen met de originele kunstwerken tentoongesteld in het casino van Waterschei waar ook FLACC gehuisvest is. 
In de tentoonstelling vormen de werken twee groepen. Op één wand zijn de werken van de plaatselijke kunstenaars aangebracht, een andere wand presenteert de werken van de kinderen. Binnen deze opstelling worden twee generaties tegenover elkaar geplaatst waarbij de jongeren het werk van de ouderen ‘creatief’ herwerken en herinterpreteren. 
Deze logica van vernieuwing zit diep ingebakken in ons cultureel, sociaal en pedagogisch denken. Kinderen moeten zich bepaalde informatie en vaardigheden eigen maken en dit verwerken tot iets nieuws. Het is deze logica die hier herhaald wordt als een theater van het dagelijkse leven. Kunstenaars maken werk en willen het tonen en kinderen worden verondersteld het bestaande te vernieuwen. Deze mentale beweging houdt zowel een moment van vernietiging in als een moment van hommage. 
Door te werken met kinderen en met plaatselijke kunstenaars die dikwijls niet serieus genomen worden in de 'echte' hedendaagse kunstwereld, creëert Stijn Van Dorpe een afstand met de elitaire idee van hedendaagse kunst, en van de hedendaagse kunstwereld waar het FLACC deel van is. Er blijft een zekere discrepantie tussen zijn intenties en de intenties van de deelnemende kunstenaars en de kinderen. De kunstenaars willen hun werk tonen en de kinderen zijn deel van een pedagogisch systeem. Het is niet oneerlijk te zeggen dat deze mensen gebruikt worden om zijn installatie vorm te geven. Op die manier valt het werk tussen twee werelden. 
Het ganse project evenals de onderdelen ervan, kunnen dan ook gezien worden als documenten met een educatief en ondervragend karakter. Ze zijn geplaatst in een tussenzone, tussen de elitaire hedendaagse kunstwereld en haar heersende culturele en pedagogische achtergrond.


Theater 1:1 Marchienne au Pont

photos: Antoine Turillon

external link:
http://hotelcharleroi.com/2013-3/capital-social/


Theater 1:1 Waterschei

photos: Tomas Uyttendaele