6 October 2019

"The Quilt". A Sewers Factory (Ghent)

photo Tomas Uyttendaele
A Quilt, a sewers factory, Gent (2019) betreft de productie van monumentaal genaaid textielwerk dat gebaseerd is op een door de kunstenaar georganiseerde bijeenkomst van lokaal progressieve groeperingen die iets willen veranderen om een betere wereld te creëren. Tijdens die bijéénkomsten vond een collectief gesprek plaats dat prangende maatschappelijke vraagstukken betreffende onze hedendaagse democratische ruimte bespreekbaar maakte. Deze gesprekken zijn te horen en zien op de bijhorende video. De quilt bestaat enerzijds uit de genaaide logo’s van deze groeperingen en anderzijds uit een genaaid schema op witte vlakken stof van het respectievelijk gevoerde gesprek. De installatie is een collectief werk, niet alleen omdat het enkel tot stand konden komen via medewerking van deze groeperingen maar ook omdat het vervaardigd werd in samenwerking met verschillende textielkunstenaars. Zo veranderde deze zomer, tijdens een werkperiode van twee weken, de ruimte van galerie Tatjana Pieters in een naaiatelier/fabriek. A Quilt, a sewers factory, Ghent (2019) concerns the production of a monumental sewn textile work based on a meeting of locally progressive groups who want to change something in order to create a better world organised by the artist. During these gatherings a collective discussion took place that made pressing social issues concerning our contemporary democratic space discussable. These conversations can be heard and seen on the accompanying video. The quilt consists, on the one hand, of the sewn logos of these groups and, on the other hand, of a sewn diagram from the conversation held respectively on the white parts of the quilt. The installation is a collective work, not only because it could only be realized through the cooperation of these groups, but also because it was made in collaboration with various textile artists. This summer, during a two-week working period, the space of gallery Tatjana Pieters changed into a sewing workshop/factory. 


film still conversation with organisations
photo Tomas Uyttendaele----->